Edmunds Šūpulis

pētnieks

Latvijas Universitāte

Absolvējis Latvijas Universitāti, Socioloģijas nodaļā izstrādājot maģistra darbu «Pilsētvides sociālie aspekti». Kopš 2000. gada strādā LU Filozofijas un socioloģijas institūtā. No 2002. līdz 2006. gadam līdzdarbojies Ziemeļvalstu un Baltijas pētnieciskā grupā «Industrial Heritage Platform». Kā pētnieks piedalījies Mutvārdu vēstures nodaļas realizētos projektos: «Kolektīvā un individuālā identitāte dzīvesstāstos», «Etniskā un naratīvā dažādība dzīvesstāstu konstrukcijās Latvijā» u.c. Pētniecisko interešu lokā ir identitātes veidošanās un biogrāfisko naratīvu īpatnības, dažādu grupu kolektīvā atmiņa un nacionālā atmiņas politika. Uz tā pamata tiek rakstīts promocijas darbs «Atmiņu kopienas Latvijā: Nacionālās vēstures diskurss un biogrāfiskā atmiņa».

Intereses

  • etniskā identitāte
  • sociālā atmiņa
  • mutvārdu vēstures metodoloģija

Izglītība

  • Mg.sc.soc., 1999

    Latvijas Universitāte

Publikācijas

Konferences un uzstāšanās