Biogrāfiskās pieejas iespējas migrācijas izpētē

Kopsavilkums

Raksta mērķis ir apskatīt biogrāfiskās pieejas iespējas migrācijas procesu izpētē, par pamatu ņemot pētījuma projekta «Māja» materiālu analīzi. Vēsturisko procesu atainojumam izmantoti arī statistikas dati. Kvantitatīvie pētījumi par migrāciju, statistikas un dokumentu izpēte dod procesu kvantitatīvo raksturojumu, neiedziļinoties migrācijas ietekmē uz indivīda identitātes veidošanos un dzīves trajektorijas virzību. Biogrāfiskā pieeja parāda sevi kā migrācijas procesa pētījumam atbilstoša metode, uzsverot «procesa pētīšanu», kas īpaši nozīmīga, analizējot 20. gadsimta intensīvo migrāciju pasaulē kopumā un konkrēti Latvijā.

Atsauce: Pranka, M. (2011) Biogrāfiskās pieejas iespējas migrācijas izpētē. Kultūras identitātes dimensijas (lpp. 169-188). Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts.