Atmiņu mantojums paaudzēs: dzīvesstāstu perspektīva

Kopsavilkums

Kolektīvo monogrāfiju veido astoņas nodaļas, kurās tiek risināti jautājumi par paaudzēm un atmiņām, kas tiek stāstītas vai noklusētas latviešu dzīvesstāstos, veidojot pieredzes lauka pārmantojamību. Paaudžu perspektīvā šīs problēmas Latvijas dzīvesstāstu pētnieki aplūko pirmoreiz. Individuālo atmiņu un pieredzes savdabība paaudžu nomaiņas gaitā paver jaunu skatījumu uz vēsturiskām norisēm kā impulsiem cilvēku reakcijai un rīcībai. Šī pieeja izlīdzina barjeru starp akadēmisko vēsturi un atmiņu stāstos ietverto, tuvina to ikvienam cilvēkam piemītošai interesei par savu dzīves laiku.

Saturs

Vieda Skultāne
Ievads. Atmiņu ceļš no paaudzes uz paaudzi

Edmunds Šūpulis
Atmiņa un dzīvesstāsti paaudžu perspektīvā

Kaspars Zellis
Padomju paaudze Latvijā: pieredzes lauks un atmiņu pārnese

Maija Krūmiņa
Māju izjūta trimdas latviešu dzīvesstāstos

Māra Zirnīte
Atmiņu kultūrslāņi dzīvesstāstos

Ginta Elksne
«Man liekas, ka man ir divas mājas»: piederības izjūta jauno izceļotāju stāstos

Maruta Pranka
Atmiņu pārnese Zviedrijas trimdas otrās paaudzes dzīvesstāstos

Agita Lūse
Spītējot attālumam: izsūtītas ģimenes atmiņas rūpju ētikas perspektīvā

Vienas dzimtas četru paaudžu sieviešu atmiņas
Ievas Gardas-Rozenbergas, Māras Zirnītes komentāri

Vieda Skultāne
vadošā pētniece

sociālantropoloģe

Māra Zirnīte
pētniece

Mutvārdu vēstures pētniece, Nacionālā mutvārdu vēstures projekta koordinatore

Agita Lūse
pētniece

antropoloģe, LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece

Maruta Pranka
pētniece

Socioloģe, LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece

Edmunds Šūpulis
pētnieks

sociologs, LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks.

Kaspars Zellis
vadošais pētnieks

Vēsturnieks, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks

Ginta Elksne
pētniece

Socioloģe, LU zinātniskā asistente, strādā LU Filozofijas un socioloģijas institūtā.

Maija Krūmiņa
vadošā pētniece

Vēsturniece, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece

Ieva Garda
vadošā pētnieka p.i.

Līdzīgi