Nacionālās mutvārdu vēstures krājums

Nacionālās mutvārdu vēstures (NMV) krājums veidots kopš 1992. gada un satur Latvijas atjaunotās neatkarības laika iezīmi, kad daudzi cilvēki vēlējās atklāt savu noklusēto pieredzi. Krājumā apkopotas ap 5000 Latvijas novados un ārvalstīs dokumentētas dzīvesstāstu intervijas, aptverot 20. un 21. gadsimtu. Nacionālais krājuma nosaukumā apzīmē piederību Latvijas valstij, neatkarīgi no tā, kādas tautības Latvijas iedzīvotājs to stāstījis un kurā pasaules valstī atmiņu stāstītājs dzīvo. Krājums sastāv no atsevišķām kolekcijām, kas norāda uz interviju izcelsmi.

Šāda veida un apjoma neformāli stāstīto biogrāfisko atmiņu krājums Latvijā ir vienīgais. Tas ieņem starpnieka vietu atmiņu pārnesē starp vecāko paaudzi (kas aizvien attālinās) un jaunāko (kas nāk klāt). Krājumā apkopotie dzīvesstāsti sakņojas pieredzē, cilvēku pārdzīvotajā vēsturē, kultūras tradīcijā un kā nacionālās identitātes liecība ir sabiedrības ilgtspējas balsts. Krājums sniedz sazarotu ieskatu Latvijas kultūras atmiņā, veido, papildina un saliedē priekšstatu par pagātnes norisēm un to apzināšanos tagadnē.

Krājums radīts mutvārdu vēstures pētījuma gaitā LU Filozofijas un socioloģijas institūtā sadarbībā ar Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociāciju «Dzīvesstāsts». Asociācija piesaka projektus un iesaista sabiedrību, kas nodrošina krājumā iekļauto atmiņu plašāku pārstāvniecību. Krājumā pieejami dzīvesstāstu un arī mutvārdu vēstures interviju skaņu ieraksti. Intervijas vidējais garums ir 2-3 stundas, bet daudzas pārsniedz 5-6 stundas un ir dokumentētas vairākos seansos. Intervijas reģistrētas katalogā hronoloģiskā secībā pēc personāliju principa: uzrādīts stāstītāja vārds, dzimšanas gads, dzimšanas un dzīves vieta, specifiskā pieredze, intervijas laiks, vieta un intervētājs. Intervijai pievienota vienošanās ar stāstītāju par intervijas izmantošanas nosacījumiem.

Dzīvesstāsti un atsevišķos gadījumos mutvārdu vēstures liecības ir vienojošā kategorija, kas piemīt visiem krājumā apkopotajiem avotiem. Vecākie intervētie cilvēki dzimuši 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā, bet jaunākie – 20. gadsimta beigās. Iezīmētās laikmeta robežas atklāj pārmaiņas, ko nosaka individuālās kultūras raksturs un izpausmes; vērtējot no etniskās, dzimuma un paaudžu viedokļa, plašā laikmeta diapazonā.

Atkarībā no rašanās laika un apstākļiem intervijas kārtotas vairāk nekā 50 kolekcijās. Liela daļa kolekciju norāda uz dzīvesstāstu un tradicionālās kultūras ekspedīcijām, kas kopš 1996. gada notiek Latvijas novados un kurās uzklausītie pieredzes stāsti atspoguļo novadu kultūras identitāti. Kolekcijas iezīmē arī dažādas stāstītāju pieredzes, kā intervijas ar bijušajiem trimdiniekiem un pēdējā laika izceļotājiem ārvalstīs, ar remigrantiem; intervijas ar kāda denacionalizēta Rīgas nama iedzīvotājiem un intervijas ar pagājušā gadsimta 60.-70. gadu kultūras darbiniekiem, ar ilgdzīvotājiem, ar dažādu etnisko kultūru un vienas dzimtas dažādu paaudžu pārstāvjiem.

Atsevišķās kolekcijas veido donoru intervijas, kas ierakstītas 1970.–80. gados. Tādas ir Solveigas Miezītes (Toronto apkopotās) un Ilzes Raudsepas (Bostonā ierakstītās) kolekcijas, radio raidījuma «Brīvā Eiropa» korespondentes Dagmāras Vallenas intervijas, Jura Podnieka intervijas filmai «Strēlnieku zvaigznājs», kā arī daļa no Latvijas Kultūras fonda «Cilvēkarhīva» krājuma.

Atmiņu stāsti raksturo kultūru gan laikā, kad notiek intervija, gan laikā, kurā iesniedzas stāstītāja pieredze. Vecākie intervētie cilvēki dzimuši 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā, bet jaunākie – 20. gadsimta beigās. Iezīmētās laikmeta robežas ļauj mutvārdu vēstures krājumā atklāt pārmaiņas, ko nosaka individuālās kultūras raksturs un izpausmes; vērtējot no etniskās, dzimuma un paaudžu viedokļa, plašā laikmeta diapazonā.

Intervijas pauž cilvēku aktīvos kultūras resursus – kā runā, stāsta sniegumā-izpildījumā, tā ētiskās un estētiskās kvalitātēs, izteiksmes veidā un pieredzes atklājumā. Dzīvesstāstu, tāpat kā mutvārdu vēstures intervijas koncentrē sevī vairākus izziņas un sapratnes līmeņus, kas ne tikai dod vielu kvalitatīviem pētījumiem, bet arī integrē atšķirīgas pieredzes sabiedrības kultūras atmiņā un, aptverot kā augšējos, tā apakšējos sabiedrības slāņus, kā pastāvīgo, tā migrējošo iedzīvotāju pieredzes, ienes jaunus kultūras resursus sabiedrībā. Krājums kalpo humanitāro un sociālo zinātņu pētījumiem, studentu apmācībai, tajā cilvēki atrod savu vecvecāku un tuvinieku atmiņu ierakstus, tas noderīgs visiem, kas vēlas labāk iepazīt un izprast savu laikmetu un līdzcilvēkus. Attālinoties laikā, dzīves atmiņu stāsti iegūst aizvien lielāku nozīmi nacionālās kultūras procesu izpratnē perspektīvā.

Avoti ir pieejami pētniekiem un interesantiem, ievērojot NMV krājuma lietošanas noteikumus, ētikas principus un autora izvirzītos noteikumus atmiņu stāsta izmantošanā.

Ņemot vērā krājuma specifisko iedabu un personisko informāciju, kas vēstīta dzīvesstāstos, publiska piekļuve ļauta tikai atsevišķām intervijām un to atšifrējumiem. Ja ir vajadzība noklausīties kādu krājumā atrastu interviju, lūdzam sazināties ar mums, rakstot e-pastu: maija.krumina@mutvarduvesture.lv.

 Elektroniska laika grāmata, kas sniedz ieskatu dzīvesstāstu izlasē, kurā iepazīsiet izvilkumus no Latvijas laukos un pilsētās ierakstītiem atmiņu stāstiem, no latviešu dzīvesstāstiem, kas uzklausīti Amerikā, Kanādā, Anglijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Vācijā, Sibīrijā.

 Ceļvedis piedāvā ielūkoties mutvārdu vēstures stāstu krājumā, sākot ar trim izvēlnēm: RĀDĪTĀJI - etniskās, tematiskās, ģeogrāfiskās, hronoloģiskās norādes avotiem NMV krājumā; VIDEO - mirkļi no dzīvesstāstu intervijām un mutvārdu vēstures pētnieku aktivitātēm; CILVĒKMUZEJS - pēc vienošanās ar autoru sagatavots dzīvesstāstu publisks sniegums.

Kolekciju saraksts

Nr.ValodaInterviju gadiKolekcijas nosaukumsPaskaidrojums pie kolekcijas
1lv1986–1991«Cilvēkarhīva» intervijas 1986–1991Latvijas Kultūras fonda «Cilvēkarhīva» programmā veiktās intervijas 1986–1991
2lv1990Latvieši ASV un Kanādā, 1990Māras Zirnītes 1990. gadā ierakstītās dzīvesstāstu intervijas ar latviešiem ASV un Kanādā
3lv1990; 1992;
2009–2013
Latvieši Anglijā, 1990–2013Latvieši Anglijā: Māras Zirnītes, Edmunda Šūpuļa u.c. intervijas 1990, 1992, 2009 un 2013
4lv1992–1995NMV intervijas Latvijā, no 1992–Mutvārdu vēstures pētnieku intervijas Latvijā no 1992 līdz 1995
5lv1975–1992Dagmāras Vallenas, «Brīvā Eiropa» korespondentes, kolekcija, 1972–1992Dagmāras Vallenas, radio raidījuma «Brīvā Eiropa» korespondentes, intervijas ASV 1975–1992
6lv1993; 1996Latvieši Norvēģijā, 1993, 1996Artas Savdonas 1993–1996 un 2019. gadā ierakstītas dzīvesstāstu intervijas ar latviešiem Norvēģijā
7lv1995Ekspedīcija Skrīveros, 1995Ekspedīcija Skrīveros sadarbībā ar A. Upīša muzeju, 1995
8lv1995–2019Māja Rīgā, Latvijā, 1995–2004Mutvārdu vēstures pētījums par vienu dzīvojamo namu Rīgā; 1995–1996 un 2004. Ilgtermiņa pētījuma turpinājums 2019
9lv1996Ekspedīcija "Dzīvesstāsts Latvijā: Zemgale, Kurzeme, Vidzeme – 1996"Apvienotā ekspedīcija ar Latviešu Fonda (ASV) atbalstu Zemgalē (Vadakstē, Aucē, Rubā), Kurzemē (Kuldīgā, Turlavā) un Vidzemē Vestienā, Ērgļos), 1996
10lv1996–2007Latvieši Zviedrijā, 1996–2007NMV pētnieku intervijas ar latviešiem Zviedrijā, 1996, 2006–2007
11lv1996–1997Rīgas komercskolas audzēkņu kolekcija, 1996–1997Rīgas komercskolas audzēkņu intervijas 1996–1997
12lv1997–1998Ekspedīcija «Dzīvesstāsts Latvijā – Latgale: 1997–1998»Apvienotā ekspedīcija ar Latviešu Fonda (ASV) atbalstu Latgalē (Izvaltā, Dagdā, Žīguros, Ezerniekos, Daugavpilī, Krāslavā, Līksnā u.c.): 1997 un 1998
13lv1997Ekspedīcija Rendā, 1997Ekspedīcija Rendā, sadarbībā ar Džimu Steiliju, 1997
14lv1996–2008Amerikas latviešu apvienības mutvārdu vēstures projekts «Dzīvesstāsts trimdā», 1996–2008Amerikas latviešu apvienības (ALA) Mutvārdu vēstures projekta «Dzīvesstāsts trimdā» ierakstītās intervijas ar latviešiem Amerikā, 1996–2008
15lv1999Ekspedīcija «Dzīvesstāsts Latvijā – Vidzeme: 1999»Apvienotā ekspedīcija ar Latviešu Fonda (LF) atbalstu Vidzemē (Valmierā, Mazsalacā, Rūjienā), 1999
16lv2000Ekspedīcija «Dzīvesstāsts Latvijā – Sēlija: 2000»Apvienotā ekspedīcija ar Latviešu Fonda (LF) atbalstu Sēlijā (Jēkabpilī, Viesītē, Aknīstē, Sunākstē, Ritē, Saukā u.c.), 2000
17lv2000–2010Ināras Kaijas Eglītes intervijas.Kultūra 1960–70.gg.: literātes Ināras Kaijas Eglītes interviju kolekcija
18lv1997Ilgdzīvotāji Latvijā, 1997Mutvārdu vēstures intervijas ar Latvijas ilggadniekiem, 1997
19lv2001Ekspedīcija «Dzīvesstāsts Latvijā – Lejaskurzeme: 2001»Apvienotā ekspedīcija ar Latviešu Fonda (LF) atbalstu Lejaskurzemē (Liepājā, Durbē, Bārtā, Rucavā, Nīcā, Grobiņā, Vaiņodē, Pāvilostā u.c.) 2001. gadā
20lv1980.gg.Jura Podnieka filmas «Strēlnieku zvaigznājs» intervijas Daiņa Grīnvalda sakārtojumāJura Podnieka filmas «Strēlnieku zvaigznājs» intervijas Daiņa Grīnvalda sakārtojumā
21lv2002Ekspedīcija «Dzīvesstāsts Latvijā – Ziemeļkurzeme: 2002»Apvienotā ekspedīcija ar Latviešu Fonda (LF) atbalstu Ziemeļkurzemē (Ventspilī, Zlēkās, Popē, Puzē, Ugālē, Ancē, Alsungā, Jūrkalnē, Piltenē, Dundagā u.c.), 2002
22lv2000Daces Beļeckas kolekcija, intervijas NeretāDaces Beļeckas intervijas ar skolotājiem Neretā, 2000
23lv1998–2004LU Bibliotēkzinātnes un informātikas nodaļas studentu kolekcija, 1998–2004LU Bibliotēkzinātnes un informātikas specialitātes studentu intervijas Rutas Šenbergas sakārtojumā, 1998–2004
24lv2003Ekspedīcija Alsungas novadā sadarbībā ar LU studiju kursu folklorā, 2003Ekspedīcija sadarbībā ar LU studiju kursu folklorā Alsungas novadā, 2003
25lv2003Ekspedīcija Višķos sadarbībā ar LU studiju kursu folklorā, 2003Ekspedīcija sadarbībā ar LU studiju kursu folklorā Višķos 2003
26lv2004–2005 Ekspedīcija Vārkavā sadarbībā ar LU studiju kursu folklorā, 2004–2005Ekspedīcija sadarbībā ar LU studiju kursu folklorā Vārkavā 2004–2005
27lv2004Ekspedīcija Alūksnē, 2004Apvienotā ekspedīcija ar Latvijas Fonda (LF) atbalstu Alūksnē 2004. gadā
28lv2005Latvieši Minsterē, Vācijā, 2005Mutvārdu vēstures pētnieku intervijas ar latviešiem Minsterē, Vācijā, 2005
29lv2004–2005Mārtiņa Vespera intervijas Lažas pagastā, 2004–2005Vēsturnieka Mārtiņa Vespera intervijas Lažas pagastā, 2004–2006
30lv2005Ekspedīcija Brantos, Raunā, Smiltenē, 2005Mutvārdu vēstures intervijas Brantos, Raunā un Smiltenē, 2005
31lv1997–2004Latvieši Brazīlijā:1997–2004Brigitas Tamužas, Īrisas Priedītes, Noras Vilmanes un Intas Gāles-Kārpenteres intervijas ar latviešiem Brazīlijā, 1997–2004
32lv1970–1980Solveigas Miezītes interviju kolekcija, 1970–1980Solveigas Miezītes kolekcija: intervijas ar latviešiem trimdā, 1970–1980
33lv2006Ekspedīcija Turlavā sadarbībā ar LU studiju kursu folklorā, 2006Ekspedīcija sadarbībā ar LU studiju kursu folklorā Turlavā, 2006–2007
34lv2004Jāņa Čakara interviju kolekcija, 2004Indiānas Universitātes Blūmingtonā (ASV) doktoranta Jāņa Čakara kolekcija: intervijas ar mediju pārstāvjiem Latvijā, 2004
35lv1990Anitas Timanes interviju kolekcija, 1990–1996Anitas Timanes kolekcija: dzīvesstāstu intervijas Latvijā, 1990–1996
36lv1990–2000Egīla Ermansona audio ierakstu krājums, 1990–2000Kino režisora un literāta Egīla Ermansona sarunas ar Latvijas zemniekiem, 1990–2000
37lv2008«Tradicionālā kultūra un dzīvesstāsti Ziemeļlatgalē», LU studiju kursu folklorā intervijas, 2008Ekspedīcija sadarbībā ar LU studiju kursu folklorā Ziemeļlatgalē (Malnavā, Baltinavā, Ludzā, Kārsavā), 2008
38lv1890–1999Viedas Skultānes kolekcija, 1990–1999Bristoles Universitātes profesores Viedas Skultānes 1990. gados veiktās intervijas Latvijā (ar «franču grupu» u.c.)
39lv2008Latviešu dzīvesstāsti Austrālijā, 2009Otīlijas Leitānes un Māras Strautmanes intervijas ar latviešiem Austrālijā, 2009
40lv2010LU studiju kursa folklorā ekspedīcija Saldus novadā, 2010Ekspedīcija sadarbībā ar LU studiju kursu folklorā Saldus novadā, 2010
41lv un
Zviedru val.
2010–2011Intervijas Gotlandē, 2010–2011Mutvārdu vēstures pētnieku intervijas ar latviešiem un vietējiem iedzīvotājiem Gotlandē, 2010
42lv2011LU studiju kursa folklorā ekspedīcija Dagdā, 2011Ekspedīcija sadarbībā ar LU studiju kursu folklorā Dagdā, 2011
43lv1990–1992Latviešu dzīvesstāsti Bostonā: Ilzes Raudsepas kolekcijaIlzes Raudsepas dzīvesstāstu kolekcija: intervijas ar latviešiem Bostonā, ASV, 1990–1992
44lv un kriev. val.2009–2012LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētījuma «Politiskās nācijas pašapziņas veidošanās pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas: tendences un faktori» intervijas, 2009–2012Attieksme pret nacionālo identitāti, LZP projektā nr. 09.1531 intervēti akadēmiķi, politiķi, sabiedrisko un nevalstisko organizāciju vadītāji, masu mediju un radošo nozaru pārstāvji (mākslinieki, aktieri, režisori), augstāko izglītības iestāžu un vispārējo skolu pedagogi, kā arī dažādu etnisko grupu piederīgie, 2009–2012
45lv2013LU studiju kursa folklorā ekspedīcija Valkas novadā, 2013Ekspedīcija sadarbībā ar LU studiju kursu folklorā Valkas novadā, 2013
46 lv un kriev. val.2013–2016LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētījuma «Etniskā un naratīvā dažādība dzīvesstāstu konstrukcijās Latvijā» intervijas, 2013–2016Mutvārdu vēstures pētnieku intervijas ar latviešu, krievu un romu, ebreju tautību pārstāvjiem Latvijā, 2013–2016
47lv2014–2015LU studiju kursa folklorā ekspedīcija Dundagas novadā, 2014–2015Ekspedīcija sadarbībā ar LU studiju kursu folklorā Dundagas novadā, 2014–2015
48lv2014Latviešu intervijas Omskā, 2014Lienes Salmiņas kolekcija: intervijas ar latviešiem Omskā, 2014
49lv2016–2017LU studiju kursa folklorā ekspedīcija Daugavpils novadā, 2016–2017Ekspedīcija sadarbībā ar LU studiju kursu folklorā Daugavpils novadā, 2016–2017
50lv2016–2019Remigrantu intervijas Latvijā, no 2016Jāņa Vīksnas intervijas ar remigrantiem Latvijā, no 2016–
51lv2017–2020Nordplus projekta intervijas, 2017–2020Intervijas Zviedrijā, 2017–
52lv2010–2019Paaudžu identitāte dzīvesstāstos 2010–2019Intervijas LZP projekta «Atmiņu pārnese starp paaudzēm» pētījumā
53lv2018Natālijas Abrolas interviju kolekcijaIntervijas ar Latvijas māksliniekiem par saiti ar Austrumu kultūrām